KATAS

Katas formants
Taïkyoku Shodan
Taïkyoku Nidan
Taïkyoku Sandan
La série Heïan
Heïan Shodan
Heïan Nidan
Heïan Sandan
Heïan Yodan
Heïan Godan
La série Tekki
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Les Bassaï
Bassaï Daï
Bassaï Sho
Katas supérieurs
Empi
Hangetsu
Ji-in
Jion
Jitte
Nujushio
Kanku Daï
Kanku Sho
Meikyo
Meikyo Nidan
Gankaku
Sochin
Unsu
Wankan
Gojushiho Daï
Gojushiho Sho
Kitei
Chinte
Meikyo Nidan


Retrouver la discussion sur ce kata sur le forum questions/réponses du site


Karate-do