TECHNIQUES

Les positions
Zenkutsu dachi
Kiba dachi
Kokutsu dachi
Fudo dachi
Neko ashi dachi
Atemi Waza
Oï Tsuki
Uraken
Gyaku Tsuki
Geri Waza
Mae geri
Mawashi geri
Ushiro geri
Yoko geri
Mae geri Oï tsuki
Ushiro Tobi Geri
Ushiro ura mawashi geri
Ushiro ura tobi mawashi geri
Uke Waza
Age uke
Soto uke
Gedan Baraï
Uchi uke
Shuto Uke
Nagashi uke
Empi uke
Divers
Arm lock
Les clés
Uke waza
L'action du ventre
USHIRO URA TOBI MAWASHI GERIKarate-do